Bejelentés


Pifkó Péter honlapja Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes. / Einstei


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Pifkó Péter-Zachar Anna HASZNOS MULATSÁGOK A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN A 19. század folyamán a polgárváros szégyenlősen szorongó, nagyobb részt még náddal fedettt házai között néhány mutatósabb épület emelkedett így a Nagy Piacon ( ma. Széchenyi tér ) álló városháza, vagy a Barátok utcájában ( ma Bottyán János u. ) a vármegyeháza, Ennek tágas udvarában amennyi nemese van tántorogva is elfér” írta 1847-ben egy utazó. Ennél élénkebb volt a város társas élete, amely elsősorban a vendégfogadókhoz kapcsolódott. 1786-tól a Fehér Bárány és a Vörös Ökör 1813-tól a Három Szerecsen működött a város fő utcáján a Buda utcán. ( ma. Kossuth. u. ) Mivel ezek a vendégfogadók csak szállást adtak az ide érkezőknek a Nagy Piacon álló és a város tulajdonát képező Fekete Sas Vendégfogadóban, tartották a színházi előadásokat, s egyéb társas összejöveteleket. Mivel a kor követelményeinek ez egyre kevésbé felelt meg 1813-ban jelentkezett az ausztriai Brozendorfból Magyarországra települt kereskedő, kocsmáros, hogy a Buda utcán díszes vendégfogadót kíván építeni. Ez csak 1824-re készült el. A Magyar Király néven megnyílt tágas, világos szobáiban megszálló vendégek kiszolgálásában Rudolf Mihály kocsmáros jeleskedett. A 150 négyzetméteres színház és bálterem kialakítása csak újabb öt év elteltével 1829 elejére fejeződött be Az első jelentős esemény ez év január 9-én volt az új színházteremben Rudnay Sándor prímás bíborossá avatására érkezett a városba Fülöp János színtársulata.” Fülöp személyzetét a jobbak, közé lehet sorolni, a tagok szerepeiket meglehetős sikerrel adták.” Ebből az úttörő színtársulatból névszerint is említésre méltó az igazgató felesége, Fügedi Zsuzsanna a kiváló énekesnő, aki füttyművészetével különösen ámulatba ejtette a közönséget. Itt játszott nagy Pista a kalandos életű vígjátéki színész, továbbá Csigó Lajos a társulat mindenese. Leghíresebb tagjuk Hivatal Anikó volt. A kiváló tragika később a Nemzeti Színház tagja és, id. Lendvay Márton felesége szépségével és játékával egyaránt elbűvölte a közönséget, és színésztársait is. Az iránta érzett szerelem miatt jött a társulatba és játszott Földi néven Frankenburg Adolf korának jeles hírlapírója és humoristája. A fellépésükről maradt egyetlen keltezés nélküli színlap a Rudnay Sándor kardiná1issá avatásának tiszteletére tartott előadást hirdeti A Háládatosság Öröm Innep- napja című művet mutatták be nagy sikerrel. A színtársulat nemcsak az előadással, de más módon is igye¬kezett megnyerni az egyházi vezető jóindulatát. Erről Frankenburg Adolf naplójegyzeteiben olvashatunk. "Az ünnepély apróbb részleteire már nem emlékszem, csak annyit tudok, hogy Fülöp felszólítására egy hatalmas cikornyás ódát csaptam a főpap tiszteletére a társaság ne¬vében, mellyet ugyancsak Fülöp bácsi újdonatúj attilámban, Pozsgai barátom sötétkék sárgagombos frakkomban illető helyen átnyújtottak.” Frankenburg igen sajnálta, hogy a kinyomtatott költeményt nem őrizte meg, mert szép sikert aratott vele. Mi szerencsésebbek vagyunk, mert az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban megleltük a költeményt Majer István kanonok gyűjteményében. A versezet Örömérzés címet viseli, s Beimel József helyi nyomdájában készült. Tizenhárom versszakból és egy karénekből áll, amit a társulat a díszelőadáson be is mutatott: Kar-Ének Az öröm mennyei érzés Terjeszté ki sugarát; Mert a mindenható végzés Kedvelli Hazánk Fő Papját. örvendjen hát minden szív, Aki Hazájához hív, s örömmel hangoztassátok: Vélünk Hazánkfiai, Éllyen ÉllyenRU DNAY! Esztergom városa már 1817-ben egy határozatot hozott, amelyben eldöntötték, hogy az ideérkező színtársulatoknak egy vagy két előadást kell tartani a szegények javára. Nem volt ez máshogy Fülöp János színtársulatának esetében sem. A következő ilyen jótékony előadást február 4-én tartották hasonló sikerrel. Ekkor Beimel József nyomdász is a segítségükre volt mivel a 350 színlapot ingyen nyomta. Miután fedezték a színtársulat fontosabb költségeit úgymint „ a világosításra fűtésre és más requisitumokra” szánt összeget 30 forint maradt a szegények felsegítésére. 1836-ban hasonlóan nagysikerű színházi előadásokat láthatott a közönség a Magyar Királyban, ahol három hónapon keresztül 40 alkalommal lépett fel Abday Sándor színtársulata. Mivel Abday szenvedélyesen szeretett házasítani, s működése alatt 43 színészpárt hozott össze. Esztergomban is három színészpár lagzijától voltak hangosak a Magyar Király Szálló termei. Munkácsy Gaidler Pál Mészáros Anikóval, Erdős János Dain Teréziával az esztergomi belvárosi plébániatemplomban kötött házasságot. Abday is döntő lépésre szánta el magát. 1836. március 16-án feleségül vette vándorlásának és életének társát, Böszörményi Johannát. Az előző esküvőnél - ahol ő volt a tanu - sikerült rávennie a plébánosnak Abdayt a régóta húzódó házasságkötésre. Böszörmé¬nyi Johannával 1828 óta éltek együtt, és ekkor már egy 7 éves leányuk is volt, a gyermekszerepekben fellépő Rozina. Természetesen nemcsak a három újdönsült színészpár járt jól, mivel mindhármuknak nagyon sikeres házassági jutalomjátékot rendeztek, de a város szegényei is. A részükre rendezett játék alkalmával „ bé folytak Nztes Menyhárt István Fő Jegyző Úr által ki már az első felvonás végére érkezett e czélra másnap fizetett 50 krajcárt. Végre Ulrich Lőrintz V. Polgár Úr hasonló czélra Házánál volt vendégektől öszveszedett, s béfizetett 5. f 25. kr. Öszvessen 49 forint 15. krajcárt.” A század első felének legnagyobb bevételét 1847-ben Hetényi József színigazgató fizette be, amikor Segesdy József és Schöbeck Mihály választott polgárok számolták össze a 109 forintnyi tiszta jövedelmet a szegények javára. Nemcsak jelentősebb egyházi események és, színházi előadások buzdították a város polgárait ünneplésre, szórakozásra és jótákonykodásra, de, a különböző bálok is. Az első jelentősebb bálra 1829-ből bukkantunk, amikor a polgárőrség két százada, a Giefing Ferenc és a Feigler Ferenc parancsnoksága alatt február 19-én táncmulatságot ren¬dezett, amelyből 60 forint tiszta jövedelmet fizettek be a szegények szerzeményébe. A jótékony célú hangversenyeket is a Magyar Király báltermében rendezték. 1834. február 10-én Sey¬ler József "primatziális muzsikai igazgató" közreműködésével tartottak hangversenyt a Magyar Királyban Öt évvel később fia Seyler Károly, aki ekkor már a bécsi udvari színház muzsikusa volt tartott nagysikerű hangversenyt a Magyar Királyban. A saját szerzemények mellett Mendelsohn művei kerültek bemutatásra. A hangverseny jövedelmének felét a helyi kórház javára fordították. A bálok sorából kiemelkedett az 1837. január 31-én tartott megyebál, amelynek tiszta jövedelmét az újonnan felépítendő kórház javára fordították. Erről Bleszl Albert szállodatulajdonos és Helischer József tanácsos kezdeményezésére hozott határozatot Esztergom város tanácsa. A magyaros zenét Egressy Béni és zenekara szolgáltatta, ami nyilvánvalóan növelte az érdeklődést. Hasonlóan vonzó volt a tombola húzásra felkínált közel száz tárgy. Sereglett is az előkelő közönség, és a kórház javára,- amely a következő évben meg is épült- 1555 forint 57 krajcárt eredményezett. A város nemcsak az elaggott betegeket támogatta jótékony bálokon, de az 1840-es évekre már szegényeket, koldusokat is jótékony bálokkal segítette. Céljuk az volt, hogy „a csavargók, s tettetett koldusok a koldulás tilalma által a henyéléstől elvonatván munkára kényszerítessenek, a kebelbéli valódi szegények pedig illőképp ápoltatván senkinek terhére ne legyenek.” Ezt a célt szolgálta az Esztergomban a koldulást megszüntető intézet javára 1846 február 11-én tartott bál, amely elsősorban a hazafias érzéseket próbálta megőrizni, mivel táncrendjében a magyar csárdást és a körmagyar is megpróbálta megőrizni. E néhány kiragadott példa a 19. század első feléből remélhetően arról győz meg bennünket, hogy miközben a város módosabb és előkelőbb rétege művelődött és szórakozott nem hagyta figyelmen kívül a segítségre szoruló elnyomorodott szegényeit sem.
Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!